Top

Sát Nhập Máy Chủ

Sát Nhập Máy Chủ

[24/12/2018]

 Thông báo Sát Nhập Máy Chủ

Tương Dương sát nhập với Công Thành
Quy Tắc Sát Nhập :
❥ Tất cả thông tin nhân vật ở máy chủ Tương Dương sẽ chuyển hết về máy chủ Công Thành
❥ Thông tin nhân vật sẽ chuyển toàn bộ
❥ Thông tin Bang Hội sẽ mất, cần thiết yêu cầu BQT phục hồi ở máy chủ Công Thành
Thời gian sát nhập : 6h - 7h ngày 25/12/2018
Lưu ý :
❥ 01 Tài Khoản chung của 02 máy chủ sẽ chỉ nhận 03 nhân vật(tức là nếu ID volamcongthanh có 03 nhân vật bên sv1 và thêm 03 nhân vật bên sv2 -> Hệ thống tự xóa bớt 03 nhân vật có cấp độ thấp nhất)
❥ Vì vậy yêu cầu người chơi tự chuyển đồ,trang bị qua 03 nhân vật có cấp độ cao nhất
❥ Sau khi sát nhập chỉ vào ở máy chủ Công Thành, máy chủ Tương Dương sẽ ngưng hoạt động.
Kính báo!