Top

Nhiệm Vụ Hoàng Kim

Nhiệm Vụ Hoàng Kim

[09/11/2018]

 1) Nhiệm vụ chính phái

- Nhận NV tại NPC Long Ngũ ở Thôn
- Đến gặp Mạc Sầu tại Đại Lý (183/198)
- Ra ngoài thành tiêu diệt Mạc Sầu tại Đại Lý (204/186) 
- Sau khi tiêu diệt xong về lại gặp Mạc Sầu tại Đại Lý (183/198)
- Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403/319)
- Sau đó đến Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Cốc (289/205) tiêu diệt Giới Lưu Phong
- Sau đó về tìm Mạc Sầu tại Đại Lý (183/198)
- Tiếp theo đến Dương Châu tìm Hạ Vô Thả (213/194)
- Sau đó đi tìm Tử Đạo Hiệp tiêu diệt tại Phục Ngưu Sơn Tây (244/187)
- Sau đó về gặp Mạc Sầu phục mệnh tại Đại Lý (183/198)
- Rồi gặp Mạc Xảo Nhi tiếp nhận nhiệm vụ tại Đại Lý (183/198)
- Đến gặp Mạnh Phàm tại Lâm An (203/187)
- Nhận nhiệm vụ đến tiêu diệt Oán Độc tại Lưu Tiên Động (210/198)
- Quay về gặp Mạnh Phàm tại Lâm An (203/187)
- Nhận nhiệm vu giết Người Thần Bí tại Ác Bá Đại Đạo Đại Lý (209/294)
- Quay về gặp Mạc Sầu tại Đại Lý (183/198)
- Kết thúc phục mệnh nhiệm vụ tại Long Ngũ ở Thôn
2) Nhiệm vụ trung lập
- Nhận NV tại NPC Long Ngũ ở Thôn
- Đến gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Ninh Tướng Quân ở Lâm An (219/214)
- Quay về gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Nhận nhiệ vụ giết Lư Thiện Tượng tại Thục Cương Sơn (231/199)
- Quay về gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Tìm Lệ Thu Thủy tại Đại Lý (229/210)
- Nhận nhiệm vụ tiêu diêt Từ Tự Lực tại Hoàng Hà Nguyên Đầu (192/196)
- Quay về phục mệnh Lệ Thu Thủy tại Đại Lý (229/210)
- Quay về gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Đến gặp Hàn Ngư Ông tại Ba Lăng Huyện (223/198)
- Sau đó đến tiêu diệt Hàn Ngu Ông tại Ba Lăng Huyện (221/182)
- Quay về gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Đến gặp Không Tịch Đại Sư tại Biện Kinh (208/183)
- Sau đó ra ngoài thành tiêu diệt Không Tịch Đại Sư ở Biện Kinh (182/177)
- Quay về gặp Phó Nam Băng ở Biện Kinh (212/197)
- Kết thúc phục mệnh nhiệm vụ tại Long Ngũ ở Thôn
3) Nhiệm vụ trung lập
- Nhận NV tại NPC Long Ngũ ở Thôn
- Đến gặp Vân Nhi ở Long Môn Trấn (242/285)
- Tìm Thái Công Công ở Lâm An (203/200)
- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Liễu Kỳ Nhi ở Phục Ngưu Sơn Đông (226/205)
- Quay về phục mệnh Thái Công Công ở Lâm An (203/200)
- Đến gặp Vân Nhi ở Long Môn Trấn (242/285)
- Đến gặp Tiêu Sư ở Dương Châu (199/194)
- Tiêu diệt Hạ Hầu Phục ở Thanh Thành Sơn (339/247)
- Quay về gặp Vân Nhi ở Long Môn Trấn (242/285)
- Tìm Phó Lôi Thư tại Giang Tân Thôn (444/387)
- Đến gặp Tang Chu ở Lâm An (210/203)
- Quay về Phó Lôi Thư tại Giang Tân Thôn (444/387)
- Tìm Đạo Thạch Môn ở Tương Dương (194/181)
- Tiêu diệt Tiếu Vô Thường ở Thục Cương Sơn (243/200)
- Quay về Đạo Thạch Môn ở Tương Dương (194/181)
- Quay về Phó Lôi Thư tại Giang Tân Thôn (444/387)
- Tìm Như Ngọc tại Biện Kinh (210/196)
- Tìm Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219/187)
- Tiêu diệt Lục Phi ở Trường Giang Nguyên Đầu (301/365)
- Quay về Trần Tam Bảo ở Biện Kinh (219/187)
- Đi tiêu diệt Đồ Nhân tại Hoành Sơn Phái (206/203)
- Về phục mệnh Đoạn Mộc Duệ ở Biện Kinh (275/198)
- Tìm Đoạn Mộc Thanh ở Long Môn Trấn (252/280)
- Giết Liêu Đinh ở Lão Hổ Động (196/202)
- Phục mệnh Đoạn Mộc Thanh ở Long Môn Trấn (252/280)
- Kết thúc phục mệnh nhiệm vụ tại Long Ngũ ở Thôn